8. இது தான் காதலா!

மின்னலாய் வந்தான் -என்
மனதை ஊடுறுவிச் சென்றான்.
அந்த நாள் மறைந்தது - ஆனால்
அவன்
முகம் மட்டும் மறையவில்லை.


- இது தான் காதலா!

என் போக்கில் வாழ்ந்த என்னை
மனப்போக்கில் வாழ வழிவகுத்தவனே!
இன்னும் ஏன் வாய் பேச மறுக்கின்றாய்?

நான்
உன் கண் பார்க்க - நீயோ
மண் பார்க்கின்றாய்!
நீ என் கண் பார்க்க - நானோ
மண் பார்க்கின்றேன்!
இப்படி இருவரும் மண் பார்த்தால்- என்று தான்
நம் மனம்(மணம்) பார்ப்பது!

7. பாலிசைட்டரிக் ஒவரியன் சின்றோம்(PCOS)....,


பாலிசைட்டரிக் ஒவரியன் சின்றோம்(PCOS)....,
இன்று பெண்களுக்கு பரவலாக காணப்படும் பாலிசைட்டரிக் ஒவரியன் சின்றோம், வரக் காரணம் அறிய படாமல் இருந்தாலும் , அதைப் பற்றிய சில தகவல்கள்...,

இந்தியர்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி, இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக வருவது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று என்றாலும், பாலிசைட்டரிக் ஒவரியன் சின்றோம் வருவதற்கும் , இவைகள் காரணம் என்று மருத்துவ உலகம் உறிதிப்படுத்துக்கிறது. இது ஒரு நோய் அல்ல. உடலில் ஏற்படும் குறைப்பாடு.


பொதுவாக நமது உடலில் உள்ள சர்க்கரை தான் ஆற்றலாக பயன்படுக்கிறது. ஆனால் சர்க்கரையின் அளவில் மாறுதல் காரணம்மாக Pcos வருக்கிறது.பொதுவாக சர்க்கரை மாறுதல் மட்டும் காரணம் அல்ல. சில நபர்க்களுக்கு பரம்பரைக் காரணம்மாகவும் வரலாம்.

பெண்களில், சிலருக்கு உடலில் ஹார்மோன் மாறுதல் ஏற்படுவதால், பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நின்று விடும். பல சமயங்களில் ovulation நடைப் பெறுவது நின்று விடுக்கிறது. இதனால் குழந்தை பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. இது பெண்களில் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம். பதினைந்து பெண்களில் ஒருவருக்கு இந்த குறைப்பாடு ஏற்படுக்கிறதாம். பதினைந்து வயது முதல் நாற்ப்பது வயதில் உள்ள பெண்ககளுக்கு அதிகம்மாக காணப்படுக்கிறது.

அறிக்குறிகள்:

* மாதவிடாய் நின்று விடுவது.
* உடல் எடை கூடுவது.
* முகத்தில் பருக்கள் அதிக்கமாதல்.
* மன அழுத்தம்.
* முகத்தில் அதிக முடி வளர்ச்சி.

இதுப் போன்ற அறிகுறிகள் உங்களில் யாருக்கேனும் இருக்குமாயின் மருத்துவரிடம் செல்லவும்.


சிகிச்சை முறைகள்:

சிக்கிச்சை முறைக்கள் ஒவ்வொரு நபருக்கும் மாறுப்படும்.

அவற்றில் சில,

* Metformin

இந்த மாத்திரை, முதலில் பரிந்துரைக்கப்படும். இது Type 2 டியாபெடேஸ் குணப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும். உடலில் சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த இந்த மாத்திரை பயன்படுகிறது. பொதுவாக நமது உடலில் உள்ள சர்க்கரை தான் ஆற்றலாக பயன்படுக்கிறது. ஆனால் சர்க்கரையின் அளவில் மாறுதல் காரணம்மாக Pcos வருக்கிறது.


Pcos ல் குழந்தை பெற இரண்டு முறைகள் கையாளப்படுக்கின்றன


1.IUI(Intrauterine insemination)

2. IVF(In Vitro Fertilization)IVF Procedure: